Åpenhetsloven

First Rent A Car Norway AS, heretter Hertz Norge, sitt arbeid knyttet til aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden.

Innledning

Fra og med 01. juli 2022 tredde Åpenhetsloven i kraft i Norge. Formålet med å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre allmenhetens tilgang på informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer dem. Sammen med andre tiltak, skal lovkravet bidra til Norges arbeid med å imøtekomme og etterleve FNs bærekraftsmål nr. 8 om anstendig og økonomisk vekst, samt mål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon.

Kjernen av loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger. Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.

Aktsomhetsvurdering – hva gjør Hertz Norge?

Hertz Norge har en egen policy for menneske- og arbeidstakerrettigheter som omfatter vårt arbeid med menneskerettigheter i egen organisasjon og leverandørkjeden. Policyen er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og beskriver hovedprinsippene for hvordan vi vil håndtere de menneske- og arbeidstakerrettighetene som er mest relevante for den daglige driften. Policyen beskriver hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobbe med forbedringstiltak både i egne virksomheter og i leverandørkjeden. Videre beskriver vi hva vi forventer av egne forhandlerne for at de skal kunne iverksette policyen på en god måte.

Hertz Norge har mange direkteleverandører og underleverandører. Vi krever at alle direkteleverandørene våre godkjenner Hertz Supplier Code of Conduct som beskriver våre leverandørkrav knyttet til menneskerettigheter og andre tema innenfor bærekraft. Dette betyr at leverandøren forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og antikorrupsjon. Vi samhandler med leverandørene våre gjennom leverandørevalueringer og tredjepartsrevisjoner.

Hertz Norge er en stor innkjøper av nye biler og bildeler fra norske bilimportører, og vi jobber aktivt med å sikre oss at menneske- og arbeidstakerrettighetene er ivaretatt i hele verdikjeden – inkludert i mineralutvinning knyttet til produksjon av elbilbatterier. Dette er kompliserte verdikjeder der det pågår prosesser knyttet til sporbarhet fra bilbransjens side, og der vi i Hertz Norge innser at vi har en rolle å spille som en stor innkjøper. Vi vil prøve så langt som mulig å sikre oss at elbilbatterier fra våre leverandører produseres på en bærekraftig og forsvarlig måte.

Hertz Norge kjøper mange bildekk der en viktig ingrediens er naturgummi fra gummiplantasjer i Thailand, Indonesia og deler av Afrika. Hertz Norge opplever at vinterdekk av god kvalitet produseres av et begrenset antall kjente leverandører, mens at det et mer uoversiktlig bilde når det gjelder sommerdekk som egner seg for norske forhold. Hertz Norge har derfor et særskilt fokus på aktsomhetsvurderinger knyttet til innkjøp av bildekk, og da særlig sommerdekk.

Policy for arbeidsmiljø, menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold

First Rent A Car Norway AS, heretter Hertz Norge, skal sikre et trygt, sunt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte. Denne policyen er utformet for å etterleve alle lover, krav og standarder knyttet til arbeidsmiljø, menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold. Hertz har signert og støtter FN’s Global Compact om menneskerettigheter, arbeid, miljø og antikorrupsjon.

2. Informasjon og innsyn

2.1. Hertz vil gi ansatte tilgang til nødvendig informasjon om arbeidsmiljøet og tilhørende prosesser, forutsatt at det ikke bryter konfidensialitet eller personvernbestemmelser.

2.2. Ansatte oppfordres til å komme med forslag og tilbakemeldinger angående arbeidsmiljøet, inkludert spørsmål knyttet til menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold.

2.3. Hertz har oversikt over relevante dokumenter og retningslinjer knyttet til arbeidsmiljø, menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold, og disse er tilgjengelige for alle ansatte på Hertz intranett.

3. Rapportering av arbeidsmiljørelaterte hendelser og brudd på menneskerettigheter

3.1. Ansatte oppfordres til å rapportere alle arbeidsmiljørelaterte hendelser på Hertz avvikssystem eller kontakte vernetjenesten@hertz.no.

3.2. Hertz vil sikre konfidensialitet og ivareta personvernet til de ansatte som rapporterer hendelser.

3.3. Hertz har en ekstern varslingskanal for behandling av rapporterte hendelser og brudd på menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold, inkludert tiltak for å forebygge gjengjeldelse mot de ansatte som rapporterer. På Hertz intranett under mitt ansettelsesforhold / varsle kritikkverdige forhold ligger kontaktinformasjon til ekstern part.

4. Menneskerettigheter og antidiskriminering

4.1. Hertz forplikter seg til å respektere og støtte menneskerettighetene i all sin virksomhet og i forholdet til ansatte, inkludert likebehandling, ikke-diskriminering og vern mot trakassering.

4.2. Prosedyrer vil bli etablert for å håndtere klager knyttet til menneskerettighetsbrudd og diskriminering, og passende disiplinære tiltak vil bli iverksatt i tilfeller der slike klager er begrunnet.

5. Ansvarlige arbeidsforhold og sosial dumping

5.1. Hertz forplikter seg til å opprettholde ansvarlige arbeidsforhold og motvirke sosial dumping i alle ledd av vår virksomhet.

5.2. Hertz vil sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere også etterlever ansvarlige arbeidsforhold og bekjemper sosial dumping.

5.3. Hertz har retningslinjer og prosedyrer for å identifisere og håndtere risiko knyttet til sosial dumping, og vi vil arbeide for å sikre rettferdig lønn, anstendige arbeidsforhold og vern av arbeidstakerrettigheter.

6. Evaluering og kontinuerlig forbedring

6.1. Hertz har jevnlige evalueringer av arbeidsmiljøet og arbeidet med menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold for å identifisere eventuelle problemer og områder for forbedring.

6.2. Tilbakemeldinger fra ansatte, interessenter og resultatene av evalueringer vil bli brukt til å utvikle og implementere forbedringsinitiativer. 6.3. Arbeidsmiljøpolicyen vil bli revidert jevnlig for å sikre at den oppfyller gjeldende krav og beste praksis knyttet til arbeidsmiljø, menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold.

6.3. Arbeidsmiljøpolicyen vil bli revidert jevnlig for å sikre at den oppfyller gjeldende krav og beste praksis knyttet til arbeidsmiljø, menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold.

Denne policyen for arbeidsmiljø, menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold reflekterer vår forpliktelse til å ivareta menneskerettighetene og sikre ansvarlige arbeidsforhold i Hertz. Vi oppfordrer alle ansatte til å bli kjent med policyen og etterleve den i sitt daglige arbeid.