Bærekraftsrapport 2021-2022

Leder

Bilen forurenser

Bilen er et miljø- og klimaproblem. Den slipper ut klimagasser, den trenger kjemikalier for åvære sikker og ren, og den etterlater seg nitrogen, svevestøv og andre partikler. Elektriskebiler er et stort gjennombrudd, men også for denne bilen er det bærekraftsutfordringer, ikkeminst knyttet til selve produksjonen.

Bilen forurenser. Å si noe annet er grønnvasking, og det er ikke en bransje vi er i.Samtidig som vi er ærlige på utfordringene, er vi også tydelig på at vi mener at et stort mobilitetsselskapsom Hertz er en helt sentral del av løsningen. De handler ikke bare om at vikun har nye og energieffektive kjøretøy, at vi setter strenge og stadig strengere krav til allevåre leverandører og at vi kan dokumentere at vi hele tiden gjør forbedringer i verdikjedensom monner.

Aller mest handler det om at vi bidrar til at færre eier sin egen bil.En privatbil står stille mesteparten av tiden. Gjennom at de bilene som faktisk er produsertdeles av flere, trenger verden færre biler. I det ligger en enorm klima- og miljøgevinst, og deter her Hertz bidrar til å gjøre en virkelig forskjell.Vi er overbevist om at stadig flere er mer opptatt av å ha tilgang til en egnet bil akkuratnår man trenger det, heller enn å eie den selv. Da slipper man de kostnadene som det å eieegen bil fører med seg, samtidig som man får dekket sine transportbehov på en mer bærekraftigmåte.

I denne rapporten kan du lese hva vi gjør av stort og smått, og hvilke resultater vi kan visetil. På noen områder har vi tatt kvantesprang, på andre skulle jeg ønske vi hadde kommetlengre. Uansett skal vi bli bedre. På alt.Ja, bilen forurenser. Men Hertz skal gå foran å vise hvordan forsvarlig drift og nye mobilitetsløsningerkan redusere det problemet til et minimum. Vi kan ikke gjøre det alene, meningen skal være i tvil om vår ambisjon og vilje til gjennomføring.

Trygve Simonsen
Adm. direktør i Hertz Norge

Om rapporten

Denne rapporten tar for seg hva Hertz gjør,og ønsker å gjøre, for å bidra til en bærekraftigfremtid.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplanfor å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhetog stoppe klimaendringene innen 20301.Som en seriøs aktør i en bransje assosiert medhøye klimagassutslipp har vi et særlig fremtredendesamfunnsansvar for å redusere egneutslipp, og integrere bærekraftstiltak i alleledd av vår virksomhet. For å nå bærekraftsmålenemå land, sivilsamfunn og bedrifterspille på lag; og vi i Hertz lover å ta vår del avansvaret. Derfor har vi skrevet denne rapporten.Dette er vår måte å forplikte oss til å gjøreenda mer, og til å stå som et forbilde forandre aktører som ønsker å gjøre det samme.Vi ønsker å presentere hva vi har gjort, hvavi skal gjøre, og hva vi må bli bedre på.Rapporten er delt inn i fire deler som tar for segforskjellige deler av de 17 bærekraftsmålene.Det omhandler alt fra klima- og miljøgassertil likestilling og innovasjon. Bærekraftsmålenefavner bredt, men vår hovedmålsetning ersærlig knyttet til bærekraftsmål nummer 13,nemlig stoppe klimaendringene. Men, de 17bærekraftsmålene henger tett sammen, ogvi mener at alt fra god helse til likestilling eravgjørende for å få til den grønne omstillingenverdenssamfunnet trenger.

Selv om vi er stolte av de tiltakene og resultatenevi kan vise til, har målet vårt vært åvære så ærlig og nyansert som mulig. Vi harutfordringer i bransjen. Utfordringer knyttettil kommunikasjon, skattesystemet og kjemikalier.Likevel er vi optimistiske, og anerkjenneralle mulighetene delingsøkonomien og digitalinnovasjon byr på.

bærekraftsrapport

Del 1: Klima og utslipp

Hertz er en ledende aktør på mobilitet iNorge. Vi er landets største utleier av biler, ogdet er et ansvar som forplikter. Når vi ser atbilen bidrar til økt CO2-utslipp og global oppvarming,så forplikter det oss til å finne nyeog bedre løsninger, og ta samfunnsansvaretvårt på alvor. Som en avgjørende del av vårbedriftsmodell er vi opptatt av å tilretteleggefor kundene slik at de ikke trenger å eie personbilselv. Både produksjonen og bruken avbiler bidrar til økte klimautslipp, og det bestefor miljøet er at vi deler mer på de bilene somallerede er produsert. Dette er fundamentetfor den nye delingsøkonomien. Hertz ønskerlikevel å strekke seg lenger. Derfor satser vipå, og promoterer, el- og hybridbiler, er opptattav å finne de beste rengjøringsmidlenefor klima og miljø, og ser etter nye måter åintegrere bærekraft i alle leddene av vårvirksomhet.

Delingsøkonomien er basert på prinsipperrundt å dele felles ressurser, og forretningsmodellenei markedet går ofte ut på å gjøredet enkelt å leie ut eiendeler som uansett stårubrukt mesteparten av tiden2. Det er akkuratslik Hertz opererer. Fremtidens økonomi børgjøre det enklere å dele på ting og tjenesterfor å sikre en effektiv ressursallokering. Detteer sentralt for å sikre et bærekraftig økonomisksystem for fremtiden; og å redusere unødvendigproduksjon for å kutte utslippene.For persontransport, transport av større eiendelerog reiser over lengre distanser, er bilper nå ofte det beste alternativet. Fremovervil en befolkningsøkning føre til et enda størrebehov for transport. Dette økte behovet menervi skal bli møtt gjennom utbygging og styrkingav kollektivtrafikken, og alternative løsningersom gjør det enklere å velge å ikke eiepersonbil selv.

Vi vil være tilgjengelige i de situasjonene hvorbiltransport er nødvendig. Det er i de tilfellenehvor forbrukeren har et transportbehovmed bil hvor vi ønsker å være et tilgjengeligførstevalg.

Hertz strategi og tiltak

Sentralt i vår strategi for de kommendeårene er ønsket og målet om å være denav de største bilutleierne i Norge med lavestmiljøpåvirkning fra vår bilflåte i kjøretøyeneslivssyklus; fra produksjon, under bruk og igjenvinning. I tiden fremover må vi jobbefor å være det mest bærekraftige transportalternativetvi kan være. Vi har alleredeigangsatt en rekke tiltak for å være en bærekraftigog positiv kraft i det grønne skiftet.Et av våre viktigste bidrag mot det grønneskiftet er vår beslutning om å klimakompenserefor CO2-utslipp tilknyttet vår bilpark. I 2021klimakompenserer Hertz all CO2-utslipp tilknyttetbruk av Hertz biler i Norge for medlemmerav lojalitetsprogrammet Hertz GoldPlus Rewards og alle Hertz BilPool kunder.

For å gi et spesifikt eksempel, så har vi gjennomdenne satsingen plantet 2500 mangrovetræri Myanmar, og blitt «blue carbon» sertifisert.

bærekraftsrapport

I 2022 er ambisjonen vår å klimakompenserefor all CO2-utslipp tilknyttet bruk av Hertzbiler i Norge for alle kunder. Parallelt ønskervi å bygge fullstendige klimaregnskap for2023, med tilhørende kompensasjon av vårttotale utslipp. Dette gjør vi blant annetgjennom å:

  • Stille miljøkrav ved innkjøp av biler,bilrekvisita og kontorrekvisita.
  • Jobbe med å lage produkter som ermiljøvennlige
  • Redusere miljøpåvirkningen ved klargjøringav bil, blant annet gjennom brukav de minst skadelige vaskemidlene ogkjemikalene
  • Jobbe målrettet for å redusere miljøutslippper kilometer for våre biler

Utnyttelsesgrad av bilparken

Produksjon av biler er ekstremt ressurskrevende.Når alle skal eie sin egen bil, selvom den bare er i bruk 10% av tiden, vil detføre til en høy miljøbelastning fra produksjonsleddet.I Hertz har vi et mål om at vårebiler alltid skal være på veien, og vi er stolteav en utnyttelsesgrad på hele 80% i vår bilpark.Dette er en viktig del av eksistensgrunnlagettil en bildelingsaktør som Hertz i årenefremover. Jo flere som går fra privatbilismetil å leie ved behov, jo mer energi reduseresi tilblivelsesprosessen.

Selv om vi har full forståelse for at mangeønsker å eie sin egen bil kommer vi til åposisjonere oss slik at det skal være fulltmulig å utelukkende benytte seg av våretilbud dersom man ønsker det.

Vi jobber alltid for å ha en så høy utnyttelsesgradav vår bilpark som overhodet mulig.Dette gjør vi ved å være ekstremt nøye medinnkjøp slik at andel biler tilsvarer behovet.Selv med 80% kan vi ikke si oss fornøyd, og vijobber kontinuerlig for en så høy utnyttelsesgrad,og dermed en så lav bilproduksjon, somoverhodet mulig.

bærekraftsrapport

bærekraftsrapport

Bruk av el-bil

Hertz ønsker å gjøre det så enkelt og oversiktligsom mulig å velge el- eller hybridbilernår man først skal leie bil. Hertz har alltidønsket el-biler velkommen, og var først utemed å ta i bruk Think sine elbiler i 2000. Vifølger med på nåværende trender og håperogså å kunne skape nye. Det viktigste foross er likevel å gi kundene en trygg og godkjøreopplevelse, og det får de om vi har tilgjengeligebiler med lignende kjøreegenskapersom sine egne.

Per nå er de aller fleste vant til å kjøre bensinoghybridbiler og en overgang til elektrisker ikke alltid optimalt når man leier kun foren kort periode. Dette gjelder spesielt for etflertall av kundene våre som kommer fra utlandetder el-teknologien er langt mindreallmenngjort enn hjemme. Vi ønsker derfor åtilrettelegge for begge deler; selv om vi særligpromoterer våre bærekraftige alternativer.Når det gjelder våre kunder fra utlandetønsker vi å forbedre vår kommunikasjon nårdet gjelder el- og hybridbiler ved å gjøreinformasjon om ladestasjoner og praktiskedetaljer både mer forståelig og mer tilgjengelig.

Hertz ønsker å utvikle seg i takt med forbrukeren.Fremover skal vi satse videre påelektrisk teknologi, og gradvis fase detteenda mer inn i vårt tilbud. På denne måtentilpasser vi oss både et nytt behov og et samfunni endring. El-teknologi er kommet for åbli og er, og vil bli, en sentral del av delingsøkonomienog fremtidens bærekratsløsninger.

bærekraftsrapport

Hybridsatsing

En annen del av løsningen på nevnt problemer også vår nye hybridsatsing. Her har vimulighet til å ta i bruk biler som er langt merenergieffektive enn vanlige bensinbiler, samtidigsom de føles kjent for kunden. Hybridsom en andel av den totale bilparken til Hertzhar vokst jevnt og trutt de siste årene, og viplanlegger å fortsette satsingen vår også her.Denne satsingen tillater oss å tenke helhetligpå miljø og kunde i ett.

Demografiske hensyn

Forskjellige deler av landet har forskjelligetransportbehov. Mer enn 80 % av Norgesbefolkning bor i byer og den økende urbaniseringenog mobilitetsbehovet illustrerer hvorbehovet for miljøvennlige kjøretøy børprioriteres. I Norge består vår flåte av 83 %miljøvennlige biler, henholdsvis 66 % hybridog 17 % elektrisk.

Lavt utslipp fra bilparken

Vi er veldig opptatt av det totale utslippet ivår bilpark, og dette engasjementet begrenserseg ikke til kun hybrid- og el-biler. Også degangene vi bruker bensin- og dieselbiler eren minimering av utslipp i fokus. I Hertz ervi svært opptatt av å benytte oss av energieffektivebiler for å unngå unødvendige utslipp.Våre bensindrevne biler er langt merenergieffektive enn gjennomsnittet på norskeveier, noe vårt konstante fokus på moderniseringog miljøavtrykk ved innkjøp bidrar til.

bærekraftsrapport

Del 2: Miljø og utslipp

Kvantifiserbare resultater

Det viktigste er derimot resultatene vi kan visetil. Som illustrert av grafen og tabellen under,så har CO2 utslippene fra Hertz personbilerblitt betydelig kuttet siden 2015.Det er viktig at pilene fortsetter å gå i riktigretning. Derfor har vi ambisiøse mål for åredusere vår klima- og miljøpåvirkning deneste årene.

bærekraftsrapport

Miljløpåvirkning og kjemikaliebruk

I Hertz gjør vi mye for å kutte utslipp relaterttil egen drift av vår bilpark. Et punkt herundersom har vært viktig er bilvask. Her har Hertzjobbet for å minimere energi- og vannforbruketknyttet til rengjøring av våre enheter.De siste årene har vi tatt flere grep for åkutte i vår totale kjemikaliebruk. Dette harført til en sterk reduksjon i forbruk av vannog miljøskadelige midler.

MacSerien

Hertz benytter MacSerien som totalleverandørtil bilklargjøring, herunder vask og kjemikaliebruk.MacSeriens forretningsidé er å utvikleog produsere miljøtilpassede rengjøringsprodukterav høy kvalitet. For Hertz som kundebetyr det at vi kun mottar høykonsentrerteprodukter for å unngå unødvendig transportav vann slik at man ivaretar miljøet med færreleveranser, lavere utslipp og mindre plastbruk.Superkonsentrerte produkter består avvannfri tensid som blandes og doseres utehos sluttbruker. Det benyttes automatiskdoseringsutstyr som forhindrer overdosering,og det tas hensyn til sesong og andre lokaleforhold som holder bruken av kjemikalierpå et minimum. Superkonsentrat gir laverebehov for lagring, enklere håndtering avprodukter og mindre tunge løft.

Som produsent og leverandør av rengjøringsproduktertil bilindustrien har Macserien hattet langt samarbeid med Wash and CirculationSystem of Scandinavia AB, et av Sverigesledende selskaper innen gjenvinningsteknologi.Gjennom dette arbeidet har de utviklet etunikt system for 100% resirkulering av alleprodukter i Macseriens produktportefølje.

Lemonwax

Lemonwax er et 100 % miljøvennlig og plantebasertprodukt, og muliggjør bilvask medforbruk av under to liter vann. Hertz BilPoolhar siden 2017 benyttet seg av Lemonwax,og har siden hatt en årlig besparelse på 3,2millioner liter vann. Satsingen på Lemonwaxhar fortsatt å gi resultater. I 2019 har HertzBilpool redusert antall klargjøringer per bilmed 75 %, og har et vannforbruk på kun3600 liter vann.

Våre vaskehaller revideres årlig og er sertifiserti henhold til verdens kanskje mest anerkjentestandard for miljøstyring; ISO14001.

bærekraftsrapport

Miljørabatt ved uttak av bil

Et annet viktig tiltak vi vurderer for å begrenseunødvendig vann- og kjemikaliebruk er å tilbymiljørabatt ved uttak av bil. Dersom bilenfremstår normalt ren kan kunden motta enmiljørabatt for å ta imot bilen uten at den gårgjennom klargjøringsprosessen. Dette sparermiljøet for 450 liter vann og betydelig utslippav kjemikalier per tur en kunde benytter segav tilbudet.

Dette ble dog en komplisert problemstillingunder Covid-19, hvor Hertz’ hovedfokus låpå våre ansattes og kunders sikkerhet. Framars 2020 og utover 2021 ble alle kontaktflateri våre biler vasket én gang ekstra, samttørket over med klargjøringsmiddel før bilenble tilgjengeliggjort for kundene. Det sammeble gjort med bilnøkler, alle kontaktflater påutleiekontorene og hovedkontoret. Vår rigidetilnærming til smittevern hadde følgelig ennegativ effekt på vårt mål om mindreklargjøring og bruk av vann, samtidig somansatte og kunders helse måtte kommeførst.

Miljøsertifisering

Fokuset på miljø i bedriften vår er sterkt i alleledd av vår drift, og dette har blant annetresultert i at vi har oppnådd høythengendemiljøsertifisering. Vi er ISO-sertifisert formiljø gjennom ISO standard 14001. ISOsertifiseringen regnes som verdens mestanerkjente standarder for miljøsertifisering ogtildeles bedrifter med særlig fokus på hvordande kan minimere sin miljøbelastning. Dettefokuset har vært med oss lenge og sikretoss godkjenning fra eksterne revisorer somundersøker om vi tilfredsstiller kravene.

Hertz har vært miljøsertifiserte gjennom ISOsiden 2006, og arbeidet for klimaeffektiveløsninger har pågått lenge. Ingen i bransjenhar oppnådd de samme ISO-sertifiseringenesom Hertz, og vi er veldig stolte av å værebransjeledende på dette feltet.

Hertz Norge er i tillegg sertifisert etter ISOstandardene 9001 Kvalitet, og 45001 HMS.Vi er dermed den eneste aktøren i vår bransjesom er sertifiserte på at vi er et trygt sted åjobbe, at vi leverer tjenester av høy kvalitet,med lavest mulig miljøpåvirkning.

bærekraftsrapport

Del 3: Produksjon og leverandør

Miljøavtrykk ved leveranser

Hertz er opptatt av å holde et konstant fokuspå vår flåtes totale utslipp av miljøgasser.Likevel kan vi ikke si oss fornøyde med å utelukkendefokusere på den globale produksjoneneller skadene som blir påført når bileneer i Hertz’ eie. Det er mange andre ledd ogeffekter vi også er nødt til å ta hensyn til forå sikre at Hertz er en positiv samfunnsaktør.I denne delen av rapporten skal vi forklarehvilke krav vi stiller til oss selv og underleverandørernår det kommer til produksjonog lokale miljøutslipp.

I tillegg til at vi er nøye på utslipp av CO2 nårvi bestiller kjøretøy ser vi også på tre andrenøkkelfaktorer. Blant annet:

Krav til underleverandører

Det stilles mange krav til våre underleverandørerknyttet til forurensning, produksjon ogenergieffektivitet. Avgjørende for et godt samarbeidmed Hertz er at disse deler våre verdierpå bærekraft. Vi har derfor et krav til allevåre underleverandører om å produsere bærekraftrapporter.På denne måten kan vi enkeltundersøke om dette er et arbeid de tar påalvor, og om de etterstreber lignende målog ambisjoner som Hertz.

Nitrogenutslipp

Vi er klar over den negative effekten Noxgasserkan ha på det lokale miljøet og erderfor observante på utslippsmengden nårvi bestiller inn våre biler. Vi sikter oss alltidinn mot å bestille biler som produserer utslippunder bransjegjennomsnittet. På dennemåten bidrar vi til en renere og sunnere luftoveralt i Norge der vi er representert.

Partikkelutslipp

Vi er opptatt av at våre biler har et lavt partikkelutslipp.Dette inkluderer blant annet etfokus på partikkelfiltre og andre tiltak sombidrar til å begrense omfanget av problemet.Dette er også et viktig tiltak for å sikre bedrefolkehelse i områder der Hertz-biler er påveien.

Miljøregnskap fra produksjon til gjenvinning

Det er viktig for oss at produsentene våretenker på miljøet i alle produksjonsledd. Detholder ikke at en bil er miljøvennlig ved brukdersom den ikke er miljøvennlig ved produksjon.Derfor er vi svært nøye med å følge medpå energibehovet for produksjon av biler tilvår flåte. Krav til sirkularitet ved innkjøp inngårogså i dette miljøregnskapet. I Hertz stillervi krav til at bilene skal kunne brukes igjennår de selges videre. Dette sikrer vi som regelmed buy-back avtaler fra våre leverandører.Det er viktig at bilene hele veien er i bruk oghar lang levetid før de ender opp på gjenvinning.

Et øvrig element er at vi er nøye med brukav dekk. For eksempel angir miljøvennligevinterdekk uten pigg 90% av det totale antalleti Hertz. Dette bidrar til lav slitasje påveiene og til å begrense svevestøv.

Del 4: Menneskene og samfunnsansvar

Tilgjengelighet

Tilstedeværelse over hele Norge

Hertz mener det er viktig for å ha en tilstede -værelse i hele Norge og ikke bare flyplasserog de store byene. Det er ofte her at kollektivtilbudeter dårligst utviklet og man er nødt tilå se seg om etter alternative løsninger. Deter også her det er klart vanskeligst å erstattebiltrafikk med kollektiv transport. Derfor menervi at det er helt avgjørende at vi er til stedeher for å sikre trygge, bærekraftige og tilgjengeligealternativer når befolkningen irurale strøk trenger transport, og særlig hvisde ikke ønsker å eie egen bil. Med et for snevertbyfokus kan det bli enkelt å miste oversiktenover landets totale transportbehov. Vi ønskerderfor å tilby et bredt alternativ som ser hvertenkelt behov og tilpasses måten nordmennlever på.

I 2020 og 2021 lanserte vi utleiekiosker påsyv ulike steder i Norge. Fem av de ble sattopp i tilknytning til eksisterende lokasjoner,mens på Fornebu og i Bergen Sentrum stårvåre to foreløpig eneste heldigitale lokasjoner.

Sentrumsnære i byene

Når vi operer i større byer, er det viktig for osså være sentrumsnære. Dette for å minimereunødvendig reisevei for de som holder til ibyene. Å være nær kundene er noe som erviktig for kundene, viktig for oss og viktig formiljøet. Vi ønsker å unngå unødvendig langereiseveier til glede for alle parter. Bare i Oslohar vi 8 utleiestasjoner spredt utover viktigeknutepunkter i byen. Dette tallet vil sannsynligvisøke kraftig med ny Byutviklingsplanhvor et viktig element er å utnytte offentligeparkeringsplasser og generelt se på «pop-uplokasjoner». ³

I 2021 har vi økt vår fleksibilitet og tilgjengelighetmed våre kiosker, samt at vi øker vårtilstedeværelse med vårt bildelingsproduktHertz BilPool. Informasjon om BilPool finnerdu under Innovasjon i rapporten.

Dette betyr at kunder i mindre grad er avhengigeav å følge våre bemannede lokasjonersåpningstider for å dekke sitt bilbehov. Kioskeneer lokalisert i bysentrum og tillater kunder åhente ut bil fra 06.00 til 23.00, alle dager iuken. I tillegg vil det settes opp nøkkelbokslokasjoneri folkerike byområder over helelandet. Utlevering fra nøkkelboks, kiosk ogHertz BilPool representerer en kontaktløs ogdigital kundereise for kunde, samtidig somfleksibiliteten i lokalisering og åpningstid ertilpasset urbane innbyggeres behov.

Hertz freerider

Hertz har utviklet et program der det er muligå leie bil gratis om du ønsker å kjøre en biltilbake til utleiested. Dette gjøres så personensom leier bil skal slippe å måtte kjøre ut tilutleiestedet selv og benytte seg av egentransport for å komme seg hjem. Systemetlar forbrukere unngå unødvendige dobbeltturerog kan hjelpe mange til en gratiskjøretur.

³ WWW.OSLO.KOMMUNE.NO/POLITIKK/KOMMUNEPLAN/#GREF

bærekraftsrapport

Personal

For oss er det ikke bare viktig å se etter nyeløsninger for å gjøre hverdagen enklere forkunder, men også våre medarbeidere. Vijobber nå med et nytt HRM-system som vilvære klart til utgangen 2021 som blant annetvil gjøre det enklere for våre med arbeidereå registrere arbeidstimer og overtid. Hertzer en bedrift med fokus på fremtidens medarbeidere,og fremtidens arbeidsplass. Foross er det viktig at våre medarbeidere er klareover Hertz strategi og selskapets verdier, ogat de ansatte er engasjerte i å bidra til disse.Vi arbeider også kontinuerlig med å tilby kursog seminarer for å gi de ansatte kompetansehevingog en mulighet til å vokse videre iHertz-konsernet.

I 2021 er vårt fokus «lederskap, involveringog delegering», basert på tilbakemeldingerfra de ansatte. Våre analyser tilsier at deansatte føler seg mer verdsatt med meransvar og at ansvar gir et større eierskap tilarbeidsplassen og kollegaer. Med bakgrunni dette har vi utarbeidet en ansettelsespolicymed mål om at hver enkelt skal forstå heleutleieprosessen, nettopp for å skape etstørre eierskap til og tilhørende respekt formedarbeideres oppgaver.

Hos oss i Hertz ønsker vi at de ansatte skal hade beste forutsetningene for trivsel og helse.Av den grunn så vil det i 2021 vil det bli lagtet stort søkelys på både fysisk og psykisk helse.Sikkerheten til våre ansatte er alltid i forsetet,og vi har satt i gang flere tiltak for å bedreansattes fysiske helse. Vi legger i jobben aktivtopp for fysisk trening for medarbeidere. Blantannet sponser vi helsefremmende aktiviteterfor våre ansatte gjennom deltakelse på blantannet Holmenkollenstafetten, Sentrumsløpetog Bergen City Maraton, samt at vi tilbyregne avtaler på treningssentre.

Ulykker og sykefravær

At våre ansatte både er og føler seg tryggepå jobb er helt avgjørende for Hertz. Selv omulykker tidvis skjer, jobber vi mot en nullvisjonfor ulykker i Hertz.

  • I 2019 ble det meldt fra om: 2 saker somble rapportert til NAV og forsikringsselskap
  • I 2020 ble det meldt fra om: 4 saker somble rapportert til NAV og forsikringsselskap

Det totale sykefraværet har derimot gåttbetydelig ned mellom 2018 og 2020. I 2018lå sykefraværet i bedriften på 7,57%, menden var nede på 3,58% i 2020. Vi jobber målrettetfor å sikre et godt og trygt arbeidsmiljøi bedriften og for å redusere sykefravær.

Mangfold

Likestilling og mangfold bidrar til bedre arbeidsmiljø,prosesser og resultater. Som selskapvet vi også at for å sikre oss de beste medarbeiderneså må vi passe på å tilretteleggefor forskjellige behov, preferanser og bakgrunner.Vi arbeider med å sikre informasjonom kjønnsfordeling og mangfold i Hertz påde ulike stillingsnivåene og vi ønsker å jobbestrategisk i nåværende og fremtidige prosesserfor å ansette med hensyn til en jevn kjønnsfordelingi bedriftens ledelse. Et viktig initiativsom gjenspeiler vårt samfunnsansvar ogfokus på mangfold er vårt samarbeid medNAV som kilde til å rekruttere menneskerutenfor arbeidslivet inn i fast stilling.

Les mer om vårt samarbeid med NAV her:https://www.nav.no/no/lokalt/oslo/nyheter/hertz-inkluderer-sammen-med-nav-i-oslo

For alle medarbeidere skal Hertz være enarbeidsplass som er likestilt, inkluderendeog ikke-diskriminerende.

Vår målrettede satsing på arbeidsmiljø hargjort at vi har vært sertifisert på HMS ogarbeidsmiljø med OHSAS18001-sertifiseringsiden 2010. Dette har lenge vært et viktigsatsingsområde for oss. Våre flinke ansatteer en avgjørende nøkkelressurs for oss og vivil fortsette å bygge omgivelser der de kanfortsette sin utvikling fremover.

bærekraftsrapport

Innovasjon

Hertz er en del av et marked der stadig nyeteknologiske løsninger bli tilgjengelig for forbrukeren.For å kunne være en dominerendeaktør også i fremtiden er vi avhengig av åvære markedsledende på innovasjon. ForHertz er det viktig å være tidlig ute med åbenytte seg av ny teknologi og teste ut nyeidéer. Denne tankegangen gjør at vi kan tilbymarkedsledende løsninger til våre kunder,som for eksempel Hertz Bilpool, Connectivityog Freerider. Hertz har troen på delingsøkonomienog de økonomiske og bærekraftigegevinster den bringer. Vi er opptatt av å væreen fremtidsrettet bedrift som satser på innovasjon,og er opptatt av å bruke teknologiskeløsninger i alle ledd for å nå bedriftensbærekraftsmål.

Hertz Bildeling

Hertz er en ledende aktør innen bildeling iNorge gjennom vårt bildelingskonsept.Dette har vært tilgjengelig i markedet siden2006. Bildeling gjør det mulig for bedrifter,institusjoner og privatpersoner å gå sammenfor å dele på bilparken. Kostnadene fordelespå bruk av bil, ikke størrelsen på bilparken.Bedriftene som benytter seg av tilbudet fårdet samme transporttilbudet, men det totalebehovet for kjøretøy er lavere. Bilkostnadenekan deles på flere brukere samtidig som behovetfor parkeringsplasser reduseres. Dettereduserte antallet biler vil også reduseremiljøbelastningen, som alltid er et satsingsområdefor Hertz.

bærekraftsrapport

Hertz Connectivity

Vi i Hertz er opptatte av at kundene skal oppleveprosessen ved å leie en bil fra oss somenkel. Gjennom Hertz Connectivity søker vileverandører som skal gjøre biler tilgjengeligeuavhengig av lokasjoner, åpningstider ogpersonell. Forbrukeren kan ta i bruk moderneteknologi for selv å få hentet ut et kjøretøyuten de ovennevnte faktorene. Ved å kunneadministrere kjøretøyene våre gjennomdigitale løsninger vi kunne være enda mertilgjengelig for kunden når de har et akuttbehov for assistanse.

Hertz freerider

Hertz freerider er enda en teknologi der selskapetbruker prinsipper fra delingsøkonomi.Ved å knytte kunder med lignende transportbehovsammen kan de få mulighet til åsamkjøre og dele på kostnadene. Tiltakethar, i tillegg til å være svært besparende forkundene, en åpenbar miljøgevinst ved at detblir behov for langt færre biler på veien.

Hertz Self service kiosk

Gjennom våre selvbetjente kiosker kan duhente ut leiebiler 06:00 – 24:00 hver dag, heleåret. Denne tjenesten tilbyr vi fra syv ulikelokasjoner og forventer en økning i dennetjenesten. Kundereisen er 100% digital, og eret svært populært løsning for et økende behovfor fleksibilitet og kontaktfrie transaksjoner.

Nøkkelboks

For å kunne være tilgjengelige over helelandet, hele døgnet og spesielt for de somhar akutt behov for leiebil har vi oppretteten rekke nøkkelbokser. Disse nøkkelbokseneer primært tilgjengeliggjort for samarbeidspartnereinnen berger- og forsikringsbransjensom gjennom løsningen kan tilby kunder bili forbindelse med et assistanseoppdrag.

Samfunnsansvar og partnere

Hertz tar samfunnsansvaret sitt på alvor. Forå gjennomføre de prosjektene vi ønsker bådefor verdens klima, helse. utdanning og lokalmiljøer,har vi flere gode samarbeidspartnere.

Cemasys

Et av de første spesialiserte klimaendring- ogbærekrafts-konsulentvirksomhetene i Norgeog en leverandør løsninger for hele EnvironmentalSocial Governance (ESG) segmentet.Gjennom Hertz sitt arbeid for bærekraft ogklimakompenassjon kan vi vise til CEMAsys’Klimasertifikat som et bevis på kjøp av klima -kvoter for frivillig kompensasjon for egneklimagassutslipp.

Kreftsaken

Vi har i en årrekke støttet kreftforeningen medårlige donasjoner, og har totalt donert overNOK 600.000 til kreftsaken de siste 7 årene.Vi har også bidratt til radiumhospitalet,Rosa sløyfe-aksjonen og Movember.

Idretten

Hertz er delt opp i flere avdelinger spredtover hele landet, og det er derfor viktig foross å gi tilbake til samfunnet i kanaler somnår ut til breddeidretten nasjonalt. Vi har iflere tiår sponset Norges Idrettsforbund, samtandre forbund som Norges Golfforbund,Norges Friidrettsforbund og Norges Volleyballforbund.Totalt har Hertz gitt over NOK 5.000.000 istøtte, samt over 1000 dager med leiebil tilidrettsarrangement. Hertz BilPool har i tillegghatt et samarbeid med Right to Play siden2013 hvor det er støttet med NOK 340.000fordelt på uttak av BilPool biler og økonomiskstøtte.

Hertz student

Hertz bidrar til studentene ved å ha programmetHertz Student, samt ved partnerskapet medblant annet Studentkortet. Programmenetilbyr blant annet minimum 15 % rabatt påleiebiler og fritak for «ung sjåfør» gebyret,som i dag er maks NOK 560 per leieforhold,eller NOK 40 per dag.

Avsluttende ord

Denne rapporten har tatt for seg hva Hertzgjør, og ønsker å gjøre, for å bidra til en bære -kraftig fremtid. For å sikre et godt og trygtsamfunn vi kan overlevere til fremtidigegenerasjoner med god samvittighet må vialle spille på lag. Organisasjoner og bedrifter.Offentlig og privat. Store og små. Men somen nettopp stor aktør har man et særlig stortsamfunnsansvar; og det er derfor vi er såopptatt av å være ærlige om at vi fortsatthar en vei å gå.

Vi har heldigvis kommet et godt stykke påveien. Vi har ambisiøse mål for å redusereklimagassutslippene våre, bruker minst muligmiljøskadelige kjemikalier, og har en rekkeprogrammer og tiltak som bygger god kulturbådei, og utenfor, Hertz. Men, for å oppnåde resultatene vi ønsker på sikt, blir de nesteårene avgjørende.

I årene fremover skal vi fortsette elektrifiseringenav bilparken vår for å kutte utslippytterligere, øke utnyttelsesgraden, klimakompensereenda mer, og fortsette vårt viktigearbeid for økt likestilling og mangfold. Dettegleder vi oss til, for vi liker å kunne vise tilhåndfaste og kvantifiserbare resultater– særlig når det gjelder noe så viktig sombærekraft.

Innholdet i denne rapporten er vår måte åforplikte oss til å gjøre enda mer. Vi håperå få tilbakemeldinger på hvordan vi kan blienda bedre, men viktigst av alt, så håper viat andre aktører følger etter.